Regional Series
Kumho TCR series
TCR Regional Series
파트너관계
대회 공식 타이어
공식 홈페이지
www.tcr-series.com

TCR Regional Series는 레이싱의 현장에서 지역적 특성을 반영하여 뜨거운 경쟁을 펼치는 중요한 대회입니다. 각 지역 시리즈는 TCR 규정에 따라 열리며, 다양한 자동차 제조업체와 드라이버들이 참가하여 치열한 경쟁을 펼칩니다.


금호타이어는 TCR Regional Series 공식 파트너사로서 TCR유럽, TCR동유럽, TCR남미, TCR중동, TCR이베리코 지역 대회에 레이싱 타이어를 독점 공급하며 기술력과 품질을 인정받았습니다.

경기일정
대회명 라운드 일정 장소
TCR Europe
Rd 1. 2024-04-19 ~ 2024-04-21 Vallelunga (Italy)
Rd 2. 2024-05-17 ~ 2024-05-19 Circuit Zolder (Belgium)
Rd 3. 2024-05-31 ~ 2024-06-02 Salzburgring (Austria)
Rd 4. 2024-07-05 ~ 2024-07-07 Spa (Belgium)
Rd 5. 2024-09-06 ~ 2024-09-08 Brno (Cezech Rep.)
Rd 6. 2024-09-27 ~ 2024 09-29 Ricardo Tormo, Valencia (Spain)
TCR Eastern Europe
Rd 1. 2024-04-05 ~ 2024-04-07 Oschersleben (Germany)
Rd 2. 2024-04-26 ~ 2024-04-28 Balaton (Hungary)
Rd 3. 2024-05-17 ~ 2024-05-19 Red Bull Ring (Austria)
Rd 4. 2024-06-07 ~ 2024-06-09 Slovakia Ring (Slovakia)
Rd 5. 2024-08-02 ~ 2024-08-04 Most (Czech Rep.)
Rd 6. 2024-09-06 ~ 2024-09-08 Brno (Czech Rep.)
TCR South America
Rd 1. 2024-04-12 ~ 2024-04-14 (Endurance, Brazil)
Rd 2. 2024-05-24 ~ 2024-05-26 (Brazil)
Rd 3. 2024-06-14 ~ 2024-06-16 (Brazil)
Rd 4. 2024-07-19 ~ 2024-07-21 Interlagos (Brazil)
Rd 5. 2024-08-02 ~ 2024-08-04 El Pinar(Uruguay)
Rd 6. 2024-08-23 ~ 2024-08-25 (Uruguay)
Rd 7. 2024-09-13 ~ 2024-09-15 (Argentina)
Rd 8. 2024-10-04 ~ 2024-10-06 (Argentina)
Rd 9. 2024-11-08 ~ 2024-11-10 (Argentina)
Rd 10. 2024-11-29 ~ 2024-12-01 (Argentina)
TCR Iberico
- - TBD